TEL: 0086-13968864677

Poslamaýan polatdan ýasalan kabel galstugy

Gysga düşündiriş:

Häzirki wagtda bazardaky umumy poslamaýan polat galstuk, esasan senagat baglamak we berkitmek üçin ulanylýan poslamaýan polat önümidir. Poslamaýan polatdan ýasalandygy sebäpli, poslamaýan poladyň himiki poslama serişdelerine (kislota, aşgar, duz we beýleki himiki eriş) poslama garşylygy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Häzirki wagtda bazardaky umumy poslamaýan polat galstuk, esasan senagat baglamak we berkitmek üçin ulanylýan poslamaýan polat önümidir. Poslamaýan polatdan ýasalandygy sebäpli, poslamaýan poladyň himiki poslama serişdelerine (kislota, aşgar, duz we beýleki himiki eriş) poslama garşylygy bar.

Şol bir wagtyň özünde poslamaýan polatdan kemer önümi, bagly obýektiň görnüşi we ululygy bilen çäklenmeýär. Simpleönekeý tokly gurluş, adaty haltanyň çylşyrymlylygyny aňsatlaşdyrýar we berk berkitme öndürijiligi bagly obýektiň howpsuzlygyny üpjün edýär. Poslamaýan polatdan gaýyş, daşky gurşawyň gözelligini we ýangyndan goramak talaplaryny üpjün etmek üçin poslama garşy we ýokary temperatura çydamly materiallardan ýasalýar. Elbetde, ony düzetmek gaty ygtybarly.

Poslamaýan polatdan gaýyşlar we toklar ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar, baglanyşyk güýji bilen dürli meýdanlarda giňden ulanylýar. Güýçli we amaly karton gaplamalary, bar bolan ýönekeý plastmassa suw geçirmeýän gaplamalar, täze göçme guty amatly tutawaçlara we aç-açan dizaýna eýe bolup, galan baglanyşyklary zerur bolanda çekip bolýar. Baglaýjy kemeriň tekiz r filet gyrasy howpsuz we gurmak aňsat. Şeýle hem ýük göterijiligini ýokarlandyrmak üçin goşa gatlaklara daňyp bolýar. Poslama garşy, çygly, deňiz suwy we beýleki ýowuz şertler üçin has amatlydyr. Islendik spesifikasiýany işläp biler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň