TEL: 0086-13968864677

Dürli daşky gurşaw şertlerinde gysgyçlary düzetmegiň dürli usullary bar.

Kabel gysgyjynyň düzediş funksiýasy bar. Kabel gysgyjy, kabeliň mehaniki zeperlenmeginiň öňüni almak üçin, her gysgyçda ýylylyk giňelmegi we sowuk gysylmagy netijesinde emele gelen termo-mehaniki güýji paýlaýar. Dürli daşky gurşaw şertlerinde gysgyçlary düzetmegiň dürli usullary bar.

Kabel esasan tunelde ýerleşýär. Akeylany goýmagyň usuly kabul edildi, şonuň üçin kabel çeýe bolmaly. Sebäbi daşky gurşawyň temperaturasy we ýük akymynyň üýtgemegi bilen, ýylylyk giňelmegi we kabeliň sowuk gysylmagy netijesinde emele gelýän ýylylyk mehaniki güýji uly bolýar. Bu ýylylyk mehaniki güýji belli bir bölekde jemlenen bolsa, kabeliň zaýalanmagyna sebäp bolar.

Kabel berkitme klipleri belent binalarda, metrolarda, ýokary tizlikli demir ýollarda, tunellerde we ş.m. giňden ulanylýar, adatça 110kV we 220kV kabelleri düzeltmek üçin ulanylýar. Kabel berkitme klipleri poslama garşy alýumin garyndysyndan ýasalyp, kabel direglerine ýa-da diwarlaryna gurnalyp bilner. Kabeli zaýalamazdan kabeli düzediň. Volokary woltly kabel goýlandan soň, uzak ömri we berk durnuklylygy bilen kabeliň süýşmeginiň we geçmeginiň öňüni almak üçin kabeli berkidiji gysgyç guruň.

Plastiki galstuk guşak göwresini öz içine alýar, kemer korpusynda oňurga zolagynyň birden köp böleginiň ýerleşdirilendigi bilen häsiýetlendirilýär, guşak korpusynyň bir ujuna guşak göwresiniň beýleki ujuna salynýan açyklyk berilýär. we açylyş rozetkasy diňe guşak göwresine salynýan we çykarylyp bilinmeýän oňurga zolagy bilen gabat gelýän süngü bilen üpjün edilýär. Guşak korpusynyň uzynlygyny üýtgedip bolýandygy sebäpli, dürli diametrli ýa-da ululykdaky makalalar baglanyp bilner. Peýdaly model amatly ulanmagyň we ýönekeý gurluşyň artykmaçlyklaryna eýedir.

Üstünlikleri:
1. Galstuk guşagynyň guýrugy, gurnamak we almak aňsat bolan skidka garşy dişler bilen üpjün edilýär.
2. Galstugyň we gulpuň kellesiniň ýüzi tekiz, açyk galyndy ýok, derini çyzmak aňsat däl.
3. Galstuk kemeri ýokary tehnologiýa bilen basylýar, dişli düşnükli, berkligi güýçli, dykylanda gowşatmak, süýşürmek we döwmek aňsat däl.
4. Galyň togalak, galyňlaşdyrylan içki ýagdaý, birmeňzeş we berk, güýçli dişleme güýji.
5. Galstuk näçe berk bolsa, galstuk şonça-da kiçi bolar. Adamlaşdyrylan duralga dizaýny, zatlaryň ýykylmagynyň öňüni alýar.

“Basgançakly poslamaýan polatdan ýasalan guşak guşak korpusyny we kelläni öz içine alýar, guşak korpusyna birleşdiriji uç we erkin uç, guşak korpusyna köp sanly deşik berilýär we guşak korpusynyň birleşdiriji ujy kellesi bilen berkidilen; Kelle perforasiýa bilen üpjün edilýär, kemeriň göwresinden daşlaşmagyň bir ujy guşak girelgesidir, kelläniň bir tarapy egrilen gysgyç bilen üpjün edilýär, kelläniň iki ujy guşak girelgesine, meýdana ýakyn Kesel bilen gurşalan, berk kagyz, perforasiýa tarap egilen we kesgitlenen kagyz perforasiýa tarap 2-5 sany konweks zolak bilen üpjün edilýär, konweks zolagyň ini we uzynlygy ini we uzynlygyndan azdyr. kemer berkidiji deşik. Aboveokardaky gurluş bilen, baglaýjy guşak obýektleri baglanyşdyranda, konweks zolak kemeriň göwresini gulplamak üçin berkitme çukuryna düşýär. Peýdaly model, topuň ýa-da metaldan ýasalan plastinkanyň kemeriň göwresine zeper ýetmeginiň öňüni alýar we galstugyň hyzmat möhletini uzaldýar. Kelläniň gurluşy ýönekeý we işlemek aňsat.

Basgançakly poslamaýan polat galstuk:
1. Önüm materialy: poslamaýan polat 304 we 316, poslama çydamly köp gulplama baglanyşyklary, içerde we daşarda ulanmak üçin amatly 255 funt sterlinge,
2. Ulanyş meýdanlary: senagat, oba hojalygy, aragatnaşyk, nebit, awiasiýa, transport, ýük daşamak, elektrik energiýasy, enjam, gämi gurluşygy, nebit turbageçirijisi,
3. temperatureokary temperatura garşylyk diapazony: - 120 ℃ ~ 350 ℃.
4. Basgançakly poslamaýan polat galstugyň gurnama tertibi: işlemek we gurmak üçin amatlylygy üpjün edýär we iş netijeliligini ýokarlandyrýar.
5. Basgançakly poslamaýan polat galstuk: simleriň, kabelleriň we aragatnaşyk enjamlarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin berk berkligi bar.
6. Poslamaýan polatdan ýasalan täsin material: ýangynyň öňüni almak, posuň öňüni almak we beýleki faktorlar üçin peýdaly. ”


Iş wagty: 11-2021-nji sentýabr