TEL: 0086-13968864677

Önümler

 • The stepped stainless steel tie belt comprises a belt body and a head

  Basgançakly poslamaýan polatdan ýasalan guşak kemeriň göwresini we kellesini öz içine alýar

  Basgançakly poslamaýan polatdan ýasalan guşak guşak korpusyny we kelläni öz içine alýar, guşak korpusy birleşdiriji ujy we erkin ujy bilen üpjün edilýär, kemer korpusy köp sanly berkitme deşikleri bilen üpjün edilýär we kemer korpusynyň birleşdiriji ujy berkidilýär. kellesi bilen; Kelle perforasiýa bilen üpjün edilýär, kemeriň göwresinden daşlaşmagyň bir ujy guşak girelgesidir, kelläniň bir tarapy egrilen gysgyç bilen üpjün edilýär, kelläniň iki ujy guşak girelgesine, meýdana ýakyn Kesel bilen gurşalan, berk kagyz, perforasiýa tarap egilen we kesgitlenen kagyz perforasiýa tarap 2-5 sany konweks zolak bilen üpjün edilýär, konweks zolagyň ini we uzynlygy ini we uzynlygyndan azdyr. kemer berkidiji deşik.

 • The plastic tie includes a belt body

  Plastiki galstuk guşak göwresini öz içine alýar

  Plastiki galstuk guşak göwresini öz içine alýar, kemer korpusynda oňurga zolagynyň birden köp böleginiň ýerleşdirilendigi bilen häsiýetlendirilýär, guşak korpusynyň bir ujuna guşak göwresiniň beýleki ujuna salynýan açyklyk berilýär. we açylyş rozetkasy diňe guşak göwresine salynýan we çykarylyp bilinmeýän oňurga zolagy bilen gabat gelýän süngü bilen üpjün edilýär. Guşak korpusynyň uzynlygyny üýtgedip bolýandygy sebäpli, dürli diametrli ýa-da ululykdaky makalalar baglanyp bilner. Peýdaly model amatly ulanmagyň we ýönekeý gurluşyň artykmaçlyklaryna eýedir.

 • The cable clamp has the function of fixing

  Kabel gysgyjynyň düzediş funksiýasy bar

  Kabel gysgyjynyň düzediş funksiýasy bar. Kabel gysgyjy, kabeliň mehaniki zeperlenmeginiň öňüni almak üçin, her gysgyçda ýylylyk giňelmegi we sowuk gysylmagy netijesinde emele gelen termo-mehaniki güýji paýlaýar. Dürli daşky gurşaw şertlerinde gysgyçlary düzetmegiň dürli usullary bar.

 • Cable clamp

  Kabel gysgyç

  Kabel gysgyçlary, iň köp ulanylýan we kabel gysgyçlaryny öndürýän ýer, şeýle hem iň ýokary hilli artykmaçlygy bolan ýerdir.

 • Nylon cable tie

  Neýlon kabel galstugy

  Neýlon galstugyň iň möhüm baha beriş merkezi, onuň güýji. Belli bir güýç ulanylanda, kemeriň döwülmegine, ters dişleriň, kelläniň ýarylmagyna garamazdan, islendik döwmek usuly nominal dartyş güýjünden ýokary bolmalydyr. Galstugyň hiliniň pesdigini duýýan käbir ulanyjylar barada aýdylanda bolsa, käbirleri saýlanan spesifikasiýa bilen baglanyşyklydyr we galstugyň hiliniň pesdigi sebäpli paranoid bolup bilmez, sebäbi spesifikasiýa önüminiň adaty dartgynlylygy a aşagy, ulanyş ýagdaýynda talap edilýän güýç standartdan ýokary bolsa, kepillik ýok.

 • Stainless Steel Bands–General Purpose Binding Strap

  Poslamaýan polat zolaklar - Umumy maksat baglaýjy gaýyş

  Tehniki maglumatlar
  1. Material: Poslamaýan polat 304 ýa-da 316, Galvanizli demir
  2. Örtük: Neýlon 11 tozy, poliester / epoksi tozy
  3. Iş wagty: -40 ℃ 150 ℃
  4. Düşündiriş: Diňe gara
  5. lamangyn: ýangyna garşy
  6. Beýleki aýratynlyklary: UV çydamly, Halogen erkin, zäherli däl

 • The self-locking nylon tie

  Öz-özüni gulplaýan neýlon galstuk

  Adyndan görnüşi ýaly, öz-özüni gulplaýan neýlon galstugy has berk ýapylýar. Umuman, stop funksiýasy bilen düzülendir. Şeýle-de bolsa, kimdir biri tötänleýin nädogry ýeri gulplasa, alada etmäň we gulplanan obýekte zeper ýetmezligi üçin gaty çekiň. Gulpy açmaga synanyşyp bileris. 1. Amatly we çalt, ýöne gaýtadan ulanyp bolmaýan gaýçy ýa-da pyçak bilen kesiň. 2. Galstugyň kellesini tapyp bileris, soň bolsa galstuk awtomatiki usulda gowşar we haýal açylar ýaly kiçijik ýa-da dyrnak bilen ýuwaşlyk bilen basyp bileris.

 • Stainless steel strapping is often used to bind pipes, cables and some products of different sizes and shapes.

  Poslamaýan polatdan gaýyş, köplenç turbalary, kabelleri we dürli ululykdaky we şekilli önümleri baglamak üçin ulanylýar.

  Poslamaýan polatdan gaýyş, köplenç turbalary, kabelleri we dürli ululykdaky we şekilli önümleri baglamak üçin ulanylýar. Bu önümleri baglanyňyzda, baglaýjy effekti has gowulaşdyrmak üçin kämahal kemeri berkidiji maşyn talap edilýär. Elbetde, daňmagyň berkligini üpjün etmek üçin poslamaýan polatdan berkitmek üçin käbir ätiýaçlyk çäreleri bar.

 • Stainless steel ties are widely used in power and power supply systems

  Poslamaýan polat baglanyşyklar elektrik we elektrik üpjünçilik ulgamlarynda giňden ulanylýar

  Poslamaýan polat baglanyşyklar elektrik we elektrik üpjünçilik ulgamlarynda giňden ulanylýar we olaryň artykmaçlyklary aşakdakylardyr:
  Various Dürli görnüşdäki we ululykdaky zatlary poslamaýan polat gaýyşlar bilen daňyp bolýar.
  Ain Poslamaýan polatdan gaýyş, adaty gaýyşyň çylşyrymlylygyny ýönekeýleşdirýän (düwünlemek, sarmak we ş.m.) gaty ýönekeý tokly gurluş dizaýnyny kabul edýär.
  Berkidiji öndürijilik, bagly zatlaryň elmydama howpsuz ýagdaýda bolmagyny üpjün edýär.
  Corr Poslama garşy we ýokary temperatura çydamly materiallar kabul edilýär we önümiň daş-töwerege uýgunlaşmak üçin güýçli ukyby bar.
  awtoulag

 • Stainless steel cable tie

  Poslamaýan polatdan ýasalan kabel galstugy

  Häzirki wagtda bazardaky umumy poslamaýan polat galstuk, esasan senagat baglamak we berkitmek üçin ulanylýan poslamaýan polat önümidir. Poslamaýan polatdan ýasalandygy sebäpli, poslamaýan poladyň himiki poslama serişdelerine (kislota, aşgar, duz we beýleki himiki eriş) poslama garşylygy bar.

 • Stainless Steel Number & Letters Markers

  Poslamaýan polat belgisi we harp bellikleri

  Tehniki maglumatlar
  1. Material: 304 ýa-da 316-njy poslamaýan polat
  2. Reňk: metal
  3. Iş wagty: -80 ℃ 150 ℃

 • Stainless Steel Cable Cleat

  Poslamaýan polatdan ýasalan kabel arassalamak

  Tehniki maglumatlar
  1. Material: 304 ýa-da 316-njy poslamaýan polat
  2. Reňk: metal
  3. Iş wagty: -80 ℃ 150 ℃

1234 Indiki> >> Sahypa 1/4