TEL: 0086-13968864677

Biz hakda

Company Profile

Kompaniýanyň tertibi

“Yueqing Xinxing Cable accessories Co., Ltd.” 1980-nji ýylda döredilip, Zhejiang welaýatynyň ueueqing şäheriniň iň uly ykdysady ösüş zolagynda ýerleşýär we bu transportda we mümkinçiliklerde uly amatlylyk döredýär.
Kompaniýa öz-özüni ösdürmäge, dizaýna ünsi jemleýär, önümleriň hiline uly üns berýär, dünýädäki müşderilere ajaýyp hyzmat hödürleýär. Önümler müşderilere iň ýokary hilli kepillendirýän UL, ABS, DNV, ROHS, CCS, ect ýaly köp sanly şahadatnama aldy.

Kompaniýanyň meýdany

W

Kompaniýa hasaba alnan maýa

+

Häzirki işgäri

Kompaniýa 11,000 inedördül metr we 9000 inedördül metr gurluşyk meýdany tutýar. Neýlon kabel galstuklaryny, poslamaýan polat kabel baglanyşyklaryny, doldurma gutularyny, sowuk basyşly uçlary, kabel tarelkasy üç subutnamaly mata we beýleki kabel esbaplaryny öndürmekde we satmakda ýöriteleşen hünärmen marka. 1990-njy ýyllaryň başynda poslamaýan polatdan ýasalan kabel baglanyşyklary üçin spreý-plastmassa önümçilik liniýasyny özbaşdak dizaýn etdi. Hytaý klassifikasiýa jemgyýetiniň hil dolandyryş ulgamy sertifikatyny (ISO9001) üstünlikli geçdi we şol bir wagtyň özünde CCS, ABS, DNV, SGS zawod şahadatnamasyny aldy. Kompaniýa köp ýyllaryň dowamynda baý hünär önümçilik tejribesini toplady. Bu önüm neýlon kabel baglanyşyklaryny ulanmagyň aýratynlyklaryny saklaýar we ýokary temperatura çydamly we ýaşy aňsat bolan neýlon kabel baglanyşyklarynyň ölüm howply täsirini netijeli çözýär. Simpleönekeý işlemegiň, uly berkidiji güýjüň we ajaýyp stiliň artykmaçlyklaryna eýedir. Önümler bütin dünýäde satylýar we müşderiler tarapyndan gowy görülýär.

Kompaniýanyň artykmaçlygy

Hil

Kompaniýa, diri galmak düşünjesini hil we tehnologiýa arkaly ösdürmek düşünjesine eýerýär,

Tehnologiki ösüş düşünjesi

Täze sortlaryň hil syýasatyna, arassalanan ussatlyga we ajaýyp hyzmatlara eýerýär we ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna laýyklykda kärhanany berk dolandyrýar.

Hyzmatdaş

Içerde we daşary ýurtlarda düşünjeli adamlary bilelikde “parlaklyk döretmek” üçin “Sinxing” bilen işleşmeklerini tüýs ýürekden garşylaýarys.